Regulamin

§1  Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – wiążące zainteresowanych oraz strony umowne zasady korzystania z serwisu internetowego www.avas.pl oraz usług świadczonych przez AVAS NW Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu RODO.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE L 119/1.

Serwis – platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona przez AVAS nw Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z przygotowanych mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez AVAS nw Sp. z o. o. lub jej partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet.

Pojazd – samochód osobowy lub ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 tony.

Strony – Usługodawca i Usługobiorca zwani łącznie.

Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu i/lub korzysta z usług i produktów Usługodawcy. Usługobiorca może również być nazywany określeniami równoważnymi takimi jak: Klient, Użytkownik;

Usługodawca – AVAS nw Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze 65-120 przy ul. Kokosowa 41/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000859812, NIP: 9731073314. Usługodawca może być również nazywany określeniami równoważnymi takimi jak: AVAS

Specjalista – kompetentna osoba pracująca lub wykonująca usługi dla AVAS, wybrana celem wykonania usługi zamówionej przez Klienta. Specjalista może być również nazywany określeniami równoważnymi takimi jak: Ekspert.

Raport z oględzin – Podsumowanie oględzin pojazdu

Umowa sprzedaży – w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).

Zadatek – w rozumieniu art. 394 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).

Zaliczka – w rozumieniu art. 394 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).

Własność intelektualna – ogół praw materialnych i niematerialnych należących do autora danego utworu bądź innego dzieła upoważniające go do decydowaniu o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. W szczególności materiały zawarte w Serwisie www.avas.pl i www.avas.com.pl

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa:
  1. zasady działania Serwisu internetowego dostępnego pod adresem avas.pl oraz www.avas.com.pl,
  2. zasady świadczenia i korzystania z usług,
  3. prawa i obowiązki Usługobiorców,
  4. prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego przedmiotowy Serwis
  5. zasady świadczenia i korzystania z usług, prawa i obowiązki Usługobiorców, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu świadczącego usługi prezentowane w Serwisie,
  6. politykę prywatności Usługodawcy,
  7. postępowanie reklamacyjne.
  8. informacje o wykorzystywaniu plików cooki
 2. Usługodawcą jest AVAS nw Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 65-120 przy ul. Kokosowa 41/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000859812, NIP: 9731073314.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób rzetelny, zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami, a także z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.

   

 4. Warunkiem korzystania z Serwisu i usług świadczonych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz jego akceptacja.
 5. Korzystający z usług Usługodawcy i Serwisu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zgadza się na warunki w nim zawarte.
 6. Korzystający z usług Usługodawcy i Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz korzystania z usług i produktów oferowanych przez AVAS NW Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 7. Klient oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż wszelkie umowy zawierane z Usługodawcą, chyba, że ich odrębne zapisy stanowią inaczej, są umowami starannego działania.
 8. Treści zawarte w Serwisie są zaproszeniem do podjęcia indywidualnych negocjacji pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 9. Treści zawarte w Serwisie nie są ofertą w rozumieniu przepisu art. 66 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).
 10. W przypadku konieczności uzyskania koncesji lub zezwoleń w zakresie prowadzonej działalności, Usługodawca podejmie taką działalność dopiero po ich uzyskaniu.
 11. Usługodawca umożliwia również skojarzenie stron przyszłej umowy, przeprowadza wybór i/lub indywidualny dobór produktu i/lub usługi, oferuje znalezienie dostawcy produktu i/lub usługi.
 12. Serwis korzysta z plików cookies celem ulepszania swoich usług, a także w celach marketingowych. Szczegółowe informacje o plikach cookies, w tym jak je wyłączyć lub zablokować w swojej przeglądarce dostępne są w Serwisie.

 

§3 Polityka Prywatności

 1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest AVAS nw Sp. z o.o. siedzibą w Zielonej Górze 65-120 przy ul. Kokosowa 41/6, KRS: 0000859812, NIP: 9731073314.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym ze świadczeniem usług przez AVAS nw Sp. z o.o. siedzibą w Zielonej Górze 65-120 przy ul. Kokosowa 41/6, KRS: 0000859812, NIP: 9731073314.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE L 119/1 (RODO).
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f/ RODO w związku z pkt. 47/ RODO, tj. prawnie uzasadniony interes rozumiany jako świadczenie usług:
  1. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zapytań,
  2. w celu dopasowania treści strony oraz reklam do potrzeb i zainteresowań Klientów,
  3. dokonywania pomiarów, które pozwalają Usługodawcy udoskonalać usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać potrzebom Klienta,
  4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym prowadzenie marketingu i promocji własnych usług przez Avas na rzecz Klienta,
  5. wykonywania i realizacji zadań wynikających z zawartych umów, w tym w szczególności sprzedaży i świadczenia usług.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą następujące rodzaje podmiotów:
  1. AVAS nw Sp. z o.o. w Zielonej Górze i jego przedstawiciele,
  2. podmioty zewnętrzne: kooperanci, Klienci Avas, którzy otrzymają Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowej komunikacji,
  3. podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Avas,
  4. podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Avas,
  5. podmioty świadczące usługi księgowe na rzecz Avas.
 6. Dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia RODO będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane.
 7. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do pisemnego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy lub świadczeniem usługi.
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również w inny sposób niż zautomatyzowany, także w formie profilowania. W wyniku przetwarzania danych może zapaść decyzja, która spowoduje skutki prawne i/lub w inny sposób może istotnie wpłynąć na Klientów, kontrahentów oraz ich pracowników oraz współpracowników.

 

§4 Warunki świadczenia usług i ich zamawianie

 1. AVAS oferuje Klientowi usługi związane z obrotem samochodami, w szczególności:
  1. oględziny pojazdów przed Kupnem,
  2. pomoc w wyszukaniu pojazdu,
  3. pośrednictwo w rejestracji pojazdów
  4. skojarzenie Usługobiorcy z podmiotami świadczącymi usługi mechaniki pojazdów, usługi finansowe oraz usługi ubezpieczeniowe
  5. pośrednictwo w sprzedaży pojazdu
  6. doradztwo prawne
 2. AVAS sprzedaje samochody samochody będące jego własnością
 3. AVAS pośredniczy w sprzedaży samochodów będących własnością Klienta, przyjmując je w komis.
 4. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez AVAS opisany jest w Serwisie w informacjach dotyczących każdej z Usług. Ze względu na charakter świadczenia czasami powyższe, uzgadniane jest indywidualnie z Klientem.
 5. W celu korzystania z Serwisu i z niektórych usług Usługodawcy niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet i/lub posiadanie telefonu komórkowego lub stacjonarnego.
 6. Klient zamawia usługę telefonicznie lub przez formularz zamówienia dostępny w Serwisie.
 7. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 8. Płatność za usługi dokonuje się maksymalnie w ciągu 48 godzin po ich wykonaniu. Płatność powinna zostać zaksięgowana na rachunku Usługodawcy w ciągu 72 godzin od wykonania usługi.
 9. Płatność za produkty np. samochody – Klient dokonuje najpóźniej w dniu ich odbioru.
 10. Płatność za wyszukanie auta na zamówienie odbywa się zgodnie z przesłaną drogą elektroniczną kalkulacją. Dwie opcje/możliwości – finalny zakup lub jego brak.
 11. Płatności za usługi i produkty dokonuje się w formie uzgodnionej przez Strony. Jeżeli nie ma innych pisemnych uzgodnień – płatność dokonuje się na konto bankowe ALIOR BANK nr rachunku 41 2490 0005 0000 4520 8759 1251
 12. Na wykonanie niektórych usług może zostać pobrana zaliczka lub zadatek w wysokości uzgodnionej przez Strony.
 13. Klient zamawiając usługę zobowiązuje się do dokonania zapłaty zgodnej z cennikiem w ciągu 48 godzin od chwili potwierdzenia wykonania usługi przez AVAS, co akceptuje razem z niniejszym regulaminem.
 14. Celem wykonania niektórych usług (np. doradztwo prawne, wyszukanie auta na zamówienie, czy pośrednictwo sprzedaży pojazdu) konieczne jest zawarcie dodatkowej umowy. W przypadku zawarcia odrębnej umowy postanowienia Regulaminu uznaje się za obowiązujące, o ile umowa nie reguluje danej kwestii w sposób odmienny i w takim przypadku za obowiązujące uznaje się postanowienie umowy.
 15. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić, podając niezbędne dane, przed dokonaniem płatności.
 16. Cennik usług podstawowych uzgadniany jest indywidualnie po kontakcie Stron.
 17. Cennik usług dodatkowych podany jest w Serwisie.
 18. Klient dokonując zamówienia usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane pojazdu, który chce sprawdzić oraz inne obowiązkowe dane wynikające z formularza zamówienia.
 19. Usługodawca przyjmuje zamówienia w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 18:00, oraz w soboty od godz 10:00 do godz. 15:00
 20. Usługodawca, po kontakcie telefonicznym lub SMS z Klientem na numer telefonu podany w zamówieniu, potwierdzi w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia zakres, miejsce oraz czas wykonania Usługi, co stanowi potwierdzenie przyjęcia usługi do realizacji oraz zawarcie umowy o świadczenie usługi zgodnie z Cennikiem. W przypadku braku potwierdzenia przez AVAS przyjęcia usługi do wykonania w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia przez Klienta, przyjmuje się, że AVAS odrzucił złożone zamówienie.
 21. Potwierdzenie przez Usługobiorcę zakresu, miejsca i czasu wykonania usługi stanowi rozpoczęcie świadczenia usługi, z zastrzeżeniem ust. 22 poniżej.
 22. W przypadku usługi pośrednictwa w rejestracji pojazdu rozpoczęcie świadczenia usługi nie może nastąpić wcześniej niż z chwilą przesłania Usługodawcy drogą elektroniczną dokumentów koniecznych do przedłożenia we właściwych urzędach lub ich dostarczenia do przedstawiciela AVAS w formie oryginałów oraz udzielenia Usługodawcy stosownego upoważnienia. W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną, Klient zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Usługodawcy oryginały dokumentów, o których mowa powyżej oraz udzielić Usługodawcy stosownego upoważnienia.
 23. Klient celem realizacji niektórych usług może zostać proszony o wypełnienie dodatkowych formularzy lub dokumentów. Rzetelne wypełnienie takiego załącznika może mieć wpływ na możliwość lub jakość świadczonej usługi.
 24. Klient wyraża zgodę na spełnienie przez Usługodawcę świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 

§5 Usługa Sprawdzenia Auta przed Kupnem

 1. Usługa Sprawdzenie auta przed zakupem polega na wykonaniu oględzin pojazdu i sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji fotograficznej i wideo o jego stanie technicznym i wizualnym na dany moment. Informacja o stanie faktycznym pojazdu jest subiektywną opinią specjalisty na temat danego egzemplarza.
 2. Usługę uznaje się za wykonaną, gdy Klient otrzyma od AVAS podsumowanie oględzin. Podsumowanie zależne będzie od formy przeprowadzanych oględzin co opisane jest w punktach poniżej.
 3. Zakres oględzin zawarty jest w odpowiednio przygotowanych Pakietach. Informacje o poszczególnych Pakietach widnieją w Serwisie w zakładce „Cennik”. Pakiety mogą być modyfikowane przed jak i w trakcje oględzin, ale tylko na wyraźną prośbę Klienta i za zgodą Specjalisty.
 4. AVAS, niezwłocznie po otrzymaniu zapytania przez formularz kontaktowy ze strony www., kontaktuje się z właścicielem pojazdu. Uzgadniane są termin, zakres i czas realizacji. AVAS zleca następnie oględziny odpowiedniemu Specjaliście.
 5. Realizacja usługi odbywa się w terminie uzgodnionym z Klientem i właścicielem pojazdu. AVAS podejmuje najwyższe starania w celu wykonania usługi w uzgodnionym terminie. Termin może jednak ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, za co AVAS nie ponosi odpowiedzialności.
 6. W zależności od wybranego pakietu, trakcie oględzin sporządzana jest dokumentacja fotograficzna i wideo. Wykonywane są pomiary grubości lakieru, które zapisywane są w pliku PDF. Całość przekazywana jest Usługobiorcy w postaci elektronicznej. Prowadzona jest również rozmowa telefoniczna podsumowująca całe sprawdzenie. Poszczególne elementy pojazdu opisywane są pod zdjęciami lub omawiane podczas rozmowy telefonicznej z Klientem.
 7. Wszystkie założenia z powyższego punktu jako całość stanowią Raport z oględzin. AVAS nie sporządza Raportu w wersji papierowej lub elektronicznej, chyba, że na wyraźną pisemną prośbę Klienta.
 8. Całą dokumentacja oparta jest na fachowej wiedzy i doświadczeniu specjalisty, niemniej jest tylko jego subiektywną opinią.
 9. Raport z oględzin to opis aktualnego stanu w jakim znajduje się sprawdzany pojazd. Jest sporządzany tylko i wyłącznie na podstawie możliwych do oceny przez Specjalistę elementów pojazdu. Raport nie stanowi gwarancji na sprawdzany pojazd i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Usługobiorcy względem AVAS. Dokumentacja z oględzin nie powinna być traktowana jako wytyczne dla którejkolwiek ze stron co do podjęcia decyzji o zakupie, rezygnacji z zakupu lub sprzedaży oglądanego pojazdu.
 10. W trakcie oględzin nie są demontowane żadne elementy pojazdu, co może znacząco wpływać na końcową jego ocenę.
 11. W takcie oględzin, za zgodą właściciela, pojazd może zostać przetransportowany do firmy lub osoby trzeciej, posiadającej odpowiednie narzędzia lub uprawnienia do np. Stacja Kontroli Pojazdów, Serwis Mechaniczny, Rzeczoznawca, Biegły Sądowy, itp.
 12. AVAS wykonuje oględziny zdalnie bez konieczności obecności Klienta na miejscu. Dopuszcza się jednak możliwość uczestnictwa Klienta w oględzinach. W takim przypadku nie jest wykonywana dokumentacja fotograficzna i wideo – pozostaje to po stronie Usługobiorcy. Specjalista wykonuje poszczególne czynności z wybranego pakietu wraz z Klientem – Usługobiorca jest obecny przy oględzinach i widzi cały proces na własne oczy.
 13. AVAS nie udziela Usługobiorcy gwarancji bądź rękojmi na sprawdzany pojazd oraz na pozyskane o nim informacje.
 14. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i zamawiając usługę akceptuje fakt, iż wszystkie wady i usterki sprawdzanego pojazdu są niemożliwe do ujawnienia przez Specjalistę (w tym wady ukryte). AVAS nie ponosi odpowiedzialności za celowe lub niecelowe zatajenie lub ukrycie wad pojazdu przez sprzedawcę lub osoby trzecie. AVAS nie ponosi również odpowiedzialności za wady, usterki, szkody lub awarie, które wystąpią po dokonaniu oględzin co Usługobiorca przyjmuje do wiadomości akceptując powyższy regulamin.
 15. Usługa sprawdzenia pojazdu przed kupnem, nie polega i nie dotyczy sprawdzenia wad ukrytych i/lub wad prawnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
 16. Podczas oględzin wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt. W niektórych przypadkach właściciele sprzedawanych pojazdów, nie godzą się na jego użycie. W takim wypadku fakt ten zostanie przekazany Klientowi w trakcie relacji.
 17. W przypadku braku zgody właściciela na odbycie jazdy testowej Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jej niewykonanie. W takim wypadku fakt ten zostanie przekazany Klientowi w trakcie relacji. Brak odpowiedzialności za nieodbycie jazdy testowej dotyczy również przypadków, w których auto nie jest dopuszczone do ruchu lub nie posiada odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej.
 18. Jeśli Klient nie zlecił pisemnie dodatkowej usługi weryfikacji przebiegu w sterownikach pojazdu oraz zewnętrznych bazach danych, przebieg pojazdu określany jest na podstawie wskazań licznika z deski rozdzielczej pojazdu.

 

§6 Usługa Wyszukania Auta na Zamówienie

 1. Usługa Wyszukania auta na zamówienie składa się z:
  1. przedstawieniu propozycji zakupu pojazdu,
  2. oględzinach pojazdu w wybranym pakiecie,
  3. skojarzeniu stron,
  4. pośrednictwie w procesie zakupu (w tym negocjacje ceny i pilotaż całej transakcji)
  5. pośrednictwie w ewentualnym procesie finansowym
  6. pośrednictwo w ewentualnym procesie wystawiana polisy komunikacyjnej
  7. pośrednictwo w transporcie
 2. Usługę można zamówić ze wszystkimi składowymi lub wybrać wybiórcze z ustępu 1.
 3. Zamówienie usługi odbywa się przez formularz kontaktowy z Serwisu www. Klient opisuje ogólne parametry poszukiwanego pojazdu i nakreśla swoje wymagania.
 4. Specjalista AVAS na podstawie fachowej wiedzy i doświadczeniu, przesyła Klientowi wyselekcjonowane propozycje poszczególnych pojazdów. Oferty to linki do stron www. z ogłoszeniami sprzedaży pojazdów lub prezentacje pojazdów nie wystawionych jeszcze w internecie (sprzedawanych przez osoby trzecie lub firmy z odpowiednim PKD)
 5. Z uwagi na sytuację niezależne od AVAS np. celowe lub niecelowe wprowadzenie w błąd w ogłoszeniu lub zatajenie przez osoby trzecie wad pojazdu, przesłane oferty nie stanowią gwarancję zakupu. Zleceniodawca zaleca sprawdzenie wybranego pojazdu w najwyższej możliwej opcji.
 6. Po pisemnej akceptacji oferty, przesłanej drogą elektroniczną, Specjalista AVAS w odpowiedzi wysyła Usługobiorcy kalkulację całego zlecenia i wybranego przez Klienta zakresu usług.
 7. Sprawdzenie wybranego pojazdu odbywa się zgodnie z treścią regulaminu zawartą w § 5, która to jest jego nieodłączną i integralną częścią
 8. Po wykonanej usłudze sprawdzenia pojazdu, Klient powinien określić się co chęci zakupu lub rezygnacji z takowej. Jeżeli wraz z wyszukaniem auta została zamówiona usługa transportu pojazdu, decyzja co do zakupu musi zostać podjęta maksymalnie do 1h od zakończenia oględzin.
 9. Po zakupie pojazdu Klient ma nadal możliwość skorzystania z pozostałych usług wymienionych w ustępie 1.
 10. AVAS zaznacza, że nie prowadzi: agencji finansowej, agencji ubezpieczeń, ani firmy transportowej. Pośrednictwo przy procesach np. transportowych, kredytowych, leasingowych, czy przy zawieraniu ubezpieczenia polega na skojarzeniu stron transakcji tzn. Klienta z firmą zajmującą się zawodowo wyżej wymienionymi.
 11. AVAS nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości bądź szkody powstałe w wyniku takiego procesu. AVAS nie jest stroną przy zawieraniu ww. umów.
 12. AVAS nie ponosi odpowiedzialności za wady (w tym wady ukryte), awarie i usterki wykryte po zakupie.
 13. AVAS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie transportu pojazdu pod wskazany adres. W szczególności szkody spowodowane przez osoby trzecie lub nieszczęśliwe wypadki.

 

§7 Usługa Pośrednictwa przy rejestracji pojazdów

 1. Usługa Pośrednictwa przy rejestracji pojazdów polega na kompleksowej pomocy w rejestracji pojazdów zarówno nowych oraz używanych. Usługa dotyczy także pojazdów sprowadzonych z zagranicy.
 2. Aby usługa mogła zostać wykonana muszą zostać spełnione przez Klienta określone warunki tj.:
  1. Usługobiorca zobowiązany jest do podpisania odpowiedniego pełnomocnictwa, na podstawie którego możliwa będzie jego reprezentacja, czyli wykonywanie czynności niezbędnych do rejestracji pojazdu w odpowiednim urzędzie.
  2. konieczne jest dostarczenie do siedziby AVAS wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji jak i czynności skarbowych związanych z sporządzeniem formularzy podatkowych, w tym również oryginałów dokumentów wymaganych przez odpowiednie instytucje tj.:
  3. dokumentu potwierdzającego własność pojazdu lub powierzenie pojazdu,
  4. dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu
  5. dotychczasowych tablic rejestracyjnych – jeżeli zostały wydane,
  6. zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego
  7. świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji (homologacja)
  8. dowodu odprawy celnej przywozowej (jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej)
  9. dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy
  10. inne dokumenty wymagane przepisami prawa.
 3. Po zgłoszeniu zamówienia usługi, przedstawiciel AVAS skontaktuje się z Klientem w celu przedstawienia mu odpowiednich wolnych terminów. Po wyznaczeniu terminu rejestracji Klient ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty maksymalnie 24h przed planowanym procesem rejestracji.
 4. W ramach opisywanej usługi AVAS oferuje pomoc w kwestiach Akcyzowych. Możliwe jest złożenie deklaracji podatkowej. Usługobiorca zobowiązuje się do opłaty akcyzy w wskazany przez AVAS sposób natomiast AVAS zobowiązuje się do złożenia odpowiednich dokumentów i formularzy w stosownych instytucjach.
 5. AVAS nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność i rzetelność dokumentów otrzymanych od Klienta.
 6. AVAS nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykonania usługi z przyczyn, za które AVAS nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności w przypadku odmowy rejestracji przez Wydział Komunikacji lub odmowy wystawienia potwierdzenia opłacenia akcyzy.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji nałożenia na Klienta przez stosowny organ państwowy kary pieniężnej z tytułu niedopełnienia terminów lub braków w dokumentacji.
 8. W przypadku decyzji odmownej organu co do rejestracji pojazdu AVAS nie ma obowiązku uzyskania decyzji w drodze administracyjnej. Taka decyzja zostanie wydana na wyraźne życzenie Klienta. Odmowa rejestracji przez organ z jakiegokolwiek powodu nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty.

 

§8 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne winny być składane w formie pisemnej (listem poleconym) na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej dane osobowe Klienta, opis przedmiotu reklamacji oraz okoliczności, które uzasadniają reklamację oraz opis oczekiwań Klienta związanych ze składaną reklamacją
 3. Do złożenia reklamacji konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu, może to być dokument pdf wygenerowany z bankowości elektronicznej lub inny wyciąg bankowy stanowiący dowód zakupu.
 4. Usługodawca dokona oceny reklamacji w ciągu 30 dni od momentu jej dostarczenia do siedziby Usługodawcy.
 5. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni, w szczególności w przypadku konieczności uzyskania stanowiska podmiotów trzecich, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przyczynie opóźnienia.
 6. Jeżeli do ustosunkowania się przez Usługodawcę do reklamacji złożonej przez  Klienta lub do wykonania uprawnień niezbędne będzie dostarczenie przedmiotu sprzedaży do siedziby Usługodawcy, Klient zobowiązany będzie dostarczyć reklamowany przedmiot sprzedaży na swój koszt, do najbliższego oddziału Usługodawcy.

 

§9 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z przepisem  art. 27 ustawy, konsument który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem kosztów opisanych w art. 33, 34 ust. 2 i 35 ustawy) Pismo  z oświadczeniem powinno zostać wysłane listem poleconym na adres AVAS.
 2. Usługodawca dokona zwrotu płatności najpóźniej do 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy. Zwrot będzie miał miał miejsce na konto bankowe z którego dokonana była płatność.
 3. Jeżeli rezygnacja ma miejsce w trakcie wykonywania usługi – zwrot / rozliczenie obywa się proporcjonalnie. Usługa zostaje przerwana i wyliczona zostaje kwota proporcjonalna do wykonanego zakresu prac.
 4. W przypadku wykonania usługi przez AVAS przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §9 Regulaminu.
 5. W przypadku Klientów, dla których zamówiona usługa ma charakter zawodowy prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §9 Regulaminu nie przysługuje.

 

§10 Wartość intelektualna

 1. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej.
 2. Informacje, ilustracje i grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych, a także w innych powszechnie dostępnych materiałach, a w szczególności naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Informacje, ilustracje i grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniej zgody AVAS NW Sp. z o.o. wyrażonej na piśmie.
 4. Prawa znaków towarowych przysługują Avas lub podmiotom, z którymi Avas zawarł stosowne umowy.
 5. Dokumentacja foto, wideo i Raport ze stanu pojazdu jest utworem, którego autorem jest AVAS
 6. Osoby trzecie mogą wykorzystywać raport o stanie auta tylko za zgodą AVAS.
 7. Zabronione jest używane raportu o stanie pojazdu AVAS w celach komercyjnych przez jakikolwiek podmiot i/lub osoby trzecie, bez wyraźnej zgody AVAS wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności i odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

§11 Prawa i Obowiązki Stron

 1. Klient ma prawo do otrzymania rzetelnej i uczciwej usługi na najwyższym poziomie oraz otrzymania produktu, który spełnia jego wysokie oczekiwania.
 2. Klient ma prawo do podjęcia świadomej i ostatecznej decyzji o zakupie pojazdu.
 3. Klient ma prawo dostępu do przetwarzanych przez Avas danych osobowych, żądania ich usunięcia.
 4. Klient ma prawo do reklamacji w sprawach dotyczących realizacji umowy zawartej z Usługodawcą.
 5. Klient ma prawo do rozwiązania zawartej umowy w przypadku jej niewykonania z winy Avas.
 6. Avas zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu i treści Regulaminu z tym zastrzeżeniem, że o każdej wprowadzonej zmianie Klient będzie poinformowany.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez niego w Serwisie. Umieszczając w Serwisie informacje, komentarze, wypowiedzi lub opinie, Użytkownik przyjmuje na siebie ewentualną odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i/lub praw osób trzecich.
 8. Avas jest uprawniony do odmowy świadczenia usług oraz do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 30 dni od daty zaistnienia przesłanki do odstąpienia tj.: naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu; podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych; wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem; działania na szkodę Serwisu i/lub Avas.
 9. Avas zastrzega, że nie będzie odpowiadał za to, czy korzystanie z Serwisu, usług czy produktów sprosta oczekiwaniom Klienta co do zawartości, kompletności, dokładności, czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja zostanie w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez Avas.
 10. Avas nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i\wszelkich innych aspektów aktywności życiowej i/lub zawodowej.
 11. Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. W przypadku bezpośredniego lub pośredniego odesłania do innej strony internetowej, za szkody wynikłe wskutek odesłania, nie mając wpływu na treści w nich zawarte, Avas nie ponosi odpowiedzialności.
 12. AVAS nw Sp. z o.o. oświadcza, iż Zadatek pokrywa koszty przygotowania i koordynowania dostawy towarów i usług w których zawierają się m.in. koszty paliwa na poczet dostawy towaru lub usługi, koszty administracyjne i operacyjne związane z uruchomieniem zamówienia. Wysokość zadatku jest adekwatna do poniesionych kosztów związanych z realizacją zamówienia Klienta. Od momentu podpisania odrębnej umowy określającej wysokość zadatku, zadatek nie ulega zwrotowi w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Avas, zadatek jest zwracany w podwójnej wysokości
 13. W celu odbycia jazdy próbnej wybranym autem Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, w szczególności: Imienia i nazwiska, numeru PESEL; numeru telefonu.
 14. Osoba odbywająca jazdę próbną oświadcza, iż posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem o których mowa w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. O kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151).
 15. Osoba odbywająca jazdę próbną oświadcza, że odbywając jazdę próbną nie jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i/lub innych środków odurzających.
 16. Osoba odbywająca jazdę próbną ponosi odpowiedzialność za szkody materialne i/lub niematerialne powstałe w czasie jej trwania w wyniku uszkodzenia bądź utraty pojazdu lub jego części, jeżeli nie zostały one w całości pokryte przez ubezpieczenie z tytułu ubezpieczenia.
 17. W przypadku szkód niepokrytych w całości przez ubezpieczenie Osoba odbywająca jazdę próbną winna naprawić szkodę do wysokości odtworzeniowej poniesionych strat w terminie 7 dni od dnia spowodowania ewentualnych szkód.

 

§12 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy jedno bądź więcej postanowień zawartych w Regulaminie lub odrębnych umowach o świadczenie usług będzie uznane za nieważne lub bezskuteczne, taka nieważność lub bezskuteczność nie będzie wpływała na inne postanowienia Regulaminu lub odrębnych umów zawartych z Avas.
 2. Avas zaleca metodę podzielonej płatności (tzw. split-payment) za należności wynikające ze świadczonych usług i umów sprzedaży.
 3. Klient, który chce zawrzeć umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, składa oświadczenie o działaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej najpóźniej w chwili zamówienia usługi. W przypadku braku złożenia odpowiedniego oświadczenia przyjmuje się, iż wykonywana usługa nie stanowi związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.
 4. Informacje dotyczące działalności AVAS wysyłane pocztą oraz pocztą elektroniczną stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i przeznaczone są wyłącznie dla wskazanego w niej adresata. Udostępnianie, ujawnianie, kopiowanie, zarówno w całości jak i w części treści korespondencji lub jej załączników jest zabronione.
 5. Sądem wyłącznie właściwym miejscowo dla wszelkich sporów, szczególnie w zakresie Regulaminu, realizacji umów, których stroną jest Usługodawca, jest sąd powszechny właściwym miejscowo dla Usługodawcy.