Regulamin

§1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Regulamin – wiążące zainteresowanych oraz strony umowne przedmiotowe zasady korzystania z serwisu internetowego www.avas.pl oraz usług świadczonych przez Usługodawcę objęte niniejszym dokumentem.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu RODO.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE L 119/1.
 • Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona przez AVAS nw Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z przygotowanych mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez AVAS nw Sp. z o.o. lub jej partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet.
 • Strony – Usługodawca i Usługobiorca zwani łącznie.
 • Usługobiorca – osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu i/lub korzysta z usług i produktów Usługodawcy. Usługobiorca może również być nazywany określeniami równoważnymi takimi jak: Klient, Użytkownik;
 • Usługodawca – AVAS nw Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 65-120 przy ul. Kokosowa 41/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000859812, NIP: 9731073314. Usługodawca może być również nazywany określeniami równoważnymi takimi jak:
 • Umowa sprzedaży – w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).
 • Własność intelektualna – ogół praw materialnych i niematerialnych należących do autora danego utworu bądź innego dzieła upoważniające go do decydowaniu o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. W szczególności materiały zawarte w Serwisie.
 • Zadatek – w rozumieniu art. 394 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).

 

§2 Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa:
  1. zasady działania Serwisu internetowego dostępnego pod adresem avas.pl,
  2. zasady świadczenia i korzystania z usług, prawa i obowiązki Usługobiorców, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego przedmiotowy Serwis,
  3. zasady świadczenia i korzystania z usług, prawa i obowiązki Usługobiorców, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu świadczącego usługi prezentowane w Serwisie,
  4. politykę prywatności Usługodawcy,
  5. postępowanie reklamacyjne.
 2. Usługodawcą jest AVAS nw Sp. z o.o. siedzibą w Zielonej Górze.
 3. Usługodawca świadczy usługi polegające na wyszukaniu, sprawdzeniu stanu faktycznego i rejestracji pojazdów.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób rzetelny, zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami, a także z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.
 5. Warunkiem korzystania z Serwisu i usług świadczonych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 6. Korzystający z usług Usługodawcy i Serwisu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zgadza się na warunki w nim zawarte.
 7. Korzystający z usług Usługodawcy i Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz korzystania z usług Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 8. Treści zawarte w Serwisie są zaproszeniem do podjęcia indywidualnych negocjacji pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 9. Treści zawarte w Serwisie nie są ofertą w rozumieniu przepisu art. 66 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).
 10. Zawarcie umowy sprzedaży z Usługodawcą lub z innym podmiotem, którego produkty lub usługi są prezentowane w Serwisie może nastąpić tylko w formie umowy, której warunki zostały uzgodnione indywidualnie.
 11. Usługodawca umożliwia zawarcie umów sprzedaży finansowej, a także prowadzi do skojarzenia stron przyszłej umowy, przeprowadza wybór i/lub indywidualny dobór produktu i/lub usługi, oferuje znalezienie dostawcy produktu i/lub usługi.

 

§3 Polityka Prywatności

 1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest AVAS nw Sp. z o.o. siedzibą w Zielonej Górze 65-120 przy ul. Kokosowa 41/6, KRS: 0000859812, NIP: 9731073314.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym ze świadczeniem usług przez AVAS nw Sp. z o.o. siedzibą w Zielonej Górze 65-120 przy ul. Kokosowa 41/6, KRS: 0000859812, NIP: 9731073314.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f/ RODO w związku z pkt. 47/ RODO, tj. prawnie uzasadniony interes rozumiany jako świadczenie usług:
  1. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zapytań,
  2. w celu dopasowania treści strony oraz reklam do potrzeb i zainteresowań Klientów,
  3. dokonywania pomiarów, które pozwalają Usługodawcy udoskonalać usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać potrzebom Klienta,
  4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym prowadzenie marketingu i promocji własnych usług przez Avas na rzecz Klienta,
  5. wykonywania i realizacji zadań wynikających z zawartych umów, w tym w szczególności sprzedaży i świadczenia usług.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą następujące rodzaje podmiotów:
  1. AVAS nw Sp. z o.o. w Zielonej Górze i jego przedstawiciele,
  2. podmioty zewnętrzne: kooperanci, Klienci Avas, którzy otrzymają Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowej komunikacji,
  3. podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Avas,
  4. podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Avas,
  5. podmioty świadczące usługi księgowe na rzecz Avas.
 5. Dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia RODO będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane.
 6. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do pisemnego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 7. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy lub świadczeniem usługi.
 9. W ramach standardowych procesów, AVAS nw Sp. z o.o nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.
 10. Jeśli Państwa dane będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ, podejmowanie takich decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w treści klauzuli zgody, o której wyrażenie zwrócimy się w odrębnym oświadczeniu.

 

§4 Warunki świadczenia usług

 1. Sprawdzenie auta przed zakupem polega na wykonaniu oględzin pojazdu i sporządzeniu raportu o stanie technicznym pojazdu. Raport o stanie faktycznym pojazdu jest subiektywną opinią specjalisty na temat danego egzemplarza.
 2. Raport sporządzany jest celem pokazania stanu faktycznego samochodu, nie jako zestaw wskazówek i porad mających rekomendować dany zakup.
 3. Raport nie jest/nie daje gwarancji na zakupiony samochód.
 4. Podczas oględzin wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, w niektórych przypadkach właściciele nie godzą się na jego użycie, w takim wypadku fakt zostanie odnotowany w raporcie.
 5. W przypadku braku zgody właściciela na odbycie jazdy testowej Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jej niewykonanie. Fakt ten zostanie odnotowany w raporcie. Brak odpowiedzialności za nieodbycie jazdy testowej dotyczy również przypadków w których auto nie jest dopuszczone do ruchu lub nie posiada odpowiednej polisy ubezpieczeniowej.
 6. Usługodawca zastrzega, iż wykrycie wszystkich usterek pojazdu, a zwłaszcza wad ukrytych może nie być możliwe.
 7. Usługa sprawdzenia pojazdu nie polega i nie dotyczy sprawdzenia wad ukrytych i/lub wad prawnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
 8. Jeśli Klient nie zlecił dodatkowej usługi weryfikacji przebiegu w sterownikach pojazdu oraz zewnętrznych bazach danych przebieg pojazdu określany jest na podstawie wskazań licznika z deski rozdzielczej pojazdu.
 9. Płatność za usługę sprawdzenia pojazdu odbywa się po wykonaniu oględzin przez specjalistę, a przed otrzymaniem raportu przez Klienta.
 10. Usługa wyszukania auta polega na pośrednictwie w zakupie samochodu na podstawie specyfikacji przedstawionej przez Klienta.
 11. Płatność za usługę wyszukania pojazdu stanowi podstawię do uruchomienia zamówienia. Świadczenie usług rozpoczyna się w momencie zaksięgowania środków na koncie Usługodawcy.

 

§5 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne winny być składane w formie pisemnej (listem poleconym) na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej dane osobowe Klienta, opis przedmiotu reklamacji oraz podstawę składanej reklamacji.
 3. Do złożenia reklamacji konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu, może to być dokument pdf wygenerowany z bankowości elektronicznej lub inny wyciąg bankowy stanowiący dowód zakupu.
 4. Usługodawca dokona oceny reklamacji w ciągu 30 dni od momentu jej dostarczenia do siedziby Usługodawcy.
 5. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni, w szczególności w przypadku konieczności uzyskania stanowiska podmiotów trzecich, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przyczynie opóźnienia.
 6. Jeżeli do ustosunkowania się przez Usługodawcę do reklamacji złożonej przez  Klienta lub do wykonania uprawnień niezbędne będzie dostarczenie przedmiotu sprzedaży do siedziby Usługodawcy, Klient zobowiązany będzie dostarczyć reklamowany przedmiot sprzedaży na swój koszt, do najbliższego oddziału Usługodawcy.

 

§6 Wartość intelektualna

 1. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej.
 2. Informacje, ilustracje i grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w innych powszechnie dostępnych materiałach, a w szczególności naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Informacje, ilustracje i grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniej zgody AVAS nw Sp. z o.o. wyrażonej na piśmie.
 4. Prawa znaków towarowych przysługują Avas lub podmiotom, z którymi Avas zawarł stosowne umowy.

 

§7 Prawa i Obowiązki Stron

 1. Klient ma prawo do otrzymania rzetelnej i uczciwej usługi na najwyższym poziomie oraz otrzymania produktu, który spełnia jego wysokie oczekiwania.
 2. Klient ma prawo dostępu do przetwarzanych przez Avas danych osobowych, żądania ich usunięcia .
 3. Klient ma prawo do reklamacji w sprawach dotyczących realizacji umowy zawartej z Usługodawcą.
 4. Klient ma prawo do rozwiązania zawartej umowy w przypadku jej niewykonania z winy Avas.
 5. Avas zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu i treści Regulaminu z tym zastrzeżeniem, że o każdej wprowadzonej zmianie Klient będzie poinformowany.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez niego w Serwisie. Umieszczając w Serwisie informacje, komentarze, wypowiedzi lub opinie, Użytkownik przyjmuje na siebie ewentualną odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i/lub praw osób trzecich.
 7. Avas jest uprawniony do odmowy świadczenia usług oraz do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 30 dni od daty zaistnienia przesłanki do odstąpienia tj.: naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu; podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych; wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem; działania na szkodę Serwisu i/lub Avas.
 8. Avas zastrzega, że nie będzie odpowiadał za to, czy korzystanie z Serwisu, usług czy produktów sprosta oczekiwaniom Klienta co do zawartości, kompletności, dokładności, czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja zostanie w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez Avas.
 9. Avas nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i\wszelkich innych aspektów aktywności życiowej i/lub zawodowej.
 10. Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. W przypadku bezpośredniego lub pośredniego odesłania do innej strony internetowej, za szkody wynikłe wskutek odesłania, nie mając wpływu na treści w nich zawarte, Avas nie ponosi odpowiedzialności.
 11. AVAS nw Sp. z o.o. oświadcza, iż Zadatek pokrywa koszty przygotowania i koordynowania dostawy towarów i usług w których zawierają się m.in. koszty paliwa na poczet dostawy towaru lub usługi, koszty administracyjne i operacyjne związane z uruchomieniem zamówienia. Wysokość zadatku jest adekwatna do poniesionych kosztów związanych z realizacją zamówienia Klienta. Od momentu podpisania odrębnej umowy określającej wysokość zadatku, zadatek nie ulega zwrotowi w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Avas, zadatek jest zwracany w podwójnej wysokości.
 12. W celu odbycia jazdy próbnej wybranym autem Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, w szczególności: Imienia i nazwiska, numeru PESEL; numeru telefonu.
 13. Osoba odbywająca jazdę próbną oświadcza, iż posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem o których mowa w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. O kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151).
 14. Osoba oświadcza, że odbywając jazdę próbną nie jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i/lub innych środków odurzających.
 15. Osoba odbywająca jazdę próbną ponosi odpowiedzialność za szkody materialne i/lub niematerialne powstałe w czasie jej trwania w wyniku uszkodzenia bądź utraty pojazdu lub jego części, jeżeli nie zostały one w całości pokryte przez ubezpieczenie z tytułu ubezpieczenia.
 16. W przypadku szkód niepokrytych w całości przez ubezpieczenie Osoba odbywająca jazdę próbną winna naprawić szkodę do wysokości odtworzeniowej poniesionych strat w terminie 7 dni od dnia spowodowania ewentualnych szkód.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy jedno bądź więcej postanowień zawartych w Regulaminie lub odrębnych umowach o świadczenie usług będzie uznane za nieważne lub bezskuteczne, taka nieważność lub bezskuteczność nie będzie wpływała na inne postanowienia Regulaminu lub odrębnych umów zawartych z Avas.
 2. Avas zaleca metodę podzielonej płatności (tzw. split-payment) za należności wynikające ze świadczonych usług i umów sprzedaży.
 3. Sądem wyłącznie właściwym miejscowo dla wszelkich sporów, szczególnie w zakresie Regulaminu, realizacji umów, których stroną jest Usługodawca, jest sąd powszechny właściwym miejscowo dla Usługodawcy.